Księgowość i Podatki > ZUS  RSS
ZUS zapisze na kontach więcej danych o pracownikach


ZUS czeka na opinię resortu pracy, czy będzie mógł wykorzystywać informacje do ustalenia emerytury w przypadku, kiedy firma upadnie i nie zdąży ich przekazać za wszystkich pracowników – mówi w wywiadzie dla redakcji DGP Anna Staszyńska, wicedyrektor departamentu realizacji dochodów Centrali ZUS

Źródło: www.blog.ey.pl

Mały ZUS nie dla wszystkich

#zrodlo

Od przyszłego roku mają obowiązywać składki na ubezpieczenia społeczne wyliczane od przychodu. Z uprawnienia będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność jednoosobową przy podstawowym warunku miesięcznych przychodów nie przekraczających 2,5 krotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: www.blog.ey.pl

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z outsourcingu

#zrodlo

Z raportu ZUS wynika, że od 1 marca 2017 r. kontrolerzy sprawdzili ponad 6,5 tys. przypadków przeniesienia prawie 200 tys. zatrudnionych do innej firmy. Ponad 750 firm popełniło zwykły błąd w kodzie wyrejestrowania, a wobec 54 firm wszczęto postępowania wyjaśniające. Od półtora roku przedsiębiorcy mają bowiem obowiązek podawać specjalny kod przy wyrejestrowaniu zatrudnionego z ubezpieczeń.

Źródło: www.blog.ey.pl

Bizneswoman musi dbać o terminy


Chcąc zachować prawo do wyższej podstawy obliczenia zasiłku chorobowego, będąc na własnej działalności gospodarczej, powinno zgłosić się po zasiłku macierzyńskim już następnego dnia do ZUS. Tak wynika z wyroku SN III UZP 8/18, w którym sąd poparł decyzję ZUS o obliczeniu zasiłku od niższej podstawy ze względu na zgłoszenie się po 14 dniach, co spowodowało […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Niech ZUS przejmie koszty zwolnień

#zrodlo

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wnioskuje o  rekompensowanie strat ponoszonych przez firmy w wyniku nieobecności pracownika z tytułu choroby. Sugeruje refundację świadczenia chorobowego ze środków Funduszu Pracy i priorytetowy dostęp do środków Krajowego Funduszu. Miałoby to pomoc m. in. w ograniczeniu powiększania się szarej strefy.

Źródło: www.blog.ey.pl

Firma bez rejestracji się nie opłaca

#zrodlo

Osoba prowadząca działalność bez rejestracji w CEiDG i bez opłacania składek ZUS, w rozumieniu ustawy o VAT jest podatnikiem. Będzie więc musiała wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP i zarejestrowanie kasy fiskalnej – uznał dyrektor KIS w interpretacjach numer 0111-KDIB3-3.4018. 5.2018.2.MS oraz 0114-KDIP3-1.4011. 378.2018.3.ES.

Źródło: www.blog.ey.pl

Firmy płacą pełne koszty nadużywania kontraktów

#zrodlo

Niemoralne zachowanie przedsiębiorców i wymuszanie zatrudniania pracowników na kontraktach cywilnoprawnych powoduje, że nie mają prawa żądać od zatrudnionych zwrotu części składek nałożonych przez ZUS, jakie musieliby zapłacić po uznaniu zatrudnionego za pracownika. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego III PZP 3/18.

Źródło: www.blog.ey.pl

ZUS nie umorzy zaległych składek


Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszcza umorzenie należności w razie stwierdzenia ich całkowitej lub częściowej nieściągalności, jeżeli przemawia za tym interes zobowiązanego. W przypadku jednak, gdy mimo wszelkich trudności osoba prowadząca działalność gospodarczą decyduje się na dalsze jej prowadzenie, ZUS nie umorzy zaległych składek, co potwierdził WSA w Rzeszowie, oddalając skargę przedsiębiorcy (I SA/Rz 357/18).

Źródło: www.blog.ey.pl

Poprawa warunków pracy tylko dla dużych firm


Do 23 sierpnia będzie można składać do ZUS wnioski o dofinansowanie działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy (konkurs zostanie ogłoszony 16 lipca). Po raz pierwszy środki na poprawę warunków pracy będą przyznawane na nowych zasadach, w oparciu o merytoryczną analizę wniosków. Stopień skomplikowania procedury sprawia jednak, że oferta będzie w praktyce adresowana tylko do dużych […]

Tagi: ZUS
Źródło: www.blog.ey.pl

Dokształcanie się ze składkami


W świetle decyzji ZUS z 22 czerwca 2018 r. (oddział w Gdańsku, DI/100000/43/260/2018) pokrywane przez firmę koszty szkoleń i kursów zleceniobiorcy należy wliczać do podstawy wymiaru składek. Dotyczy to także sytuacji, w której te formy dokształcania mają związek z działalnością firmy i służą jej rozwojowi. Zdaniem organu wyłączenie dofinansowania szkoleń ze podstawy wymiaru składek dotyczy […]

Tagi: Firma, ZUS, Gdańsk
Źródło: www.blog.ey.pl

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy musi mieć NIP


Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-3.4018.4.2018.1.PK) oddział spółki zagranicznej – będący płatnikiem PIT i składek na ubezpieczenia społeczne – musi posługiwać się odrębnym NIP. Nie wystarcza zatem korzystanie z NIP nadanego zagranicznej centrali.

Źródło: www.blog.ey.pl

Kontrole ZUS – czego podatnik (nie) powinien się obawiać


Co może a czego nie powinien żądać urzędnik ZUS podczas kontroli – na te pytania najczęściej odpowiadali eksperci EY podczas webcastu ZUS 2018/19 okiem inspektora: typowe błędy, dozwolone oszczędności, obszary pilnych zmian.

Źródło: www.blog.ey.pl

O składki ZUS branża transportowa zapyta fiskusa. ZUS scedował swoje obowiązki


Ogłoszone przez ZUS ujednolicone zasady wydawania zaświadczeń A1 miały ułatwić zatrudnianie w branży transportowej pracowników ze Wschodu. Kontrowersyjne wydaje się w nich jednak wprowadzenie wymogu uzyskania dla takiego pracownika certyfikatu rezydencji podatkowej, wydanego przez Polski urząd skarbowy. Nowe regulacje komentują eksperci zaproszeni przez redakcję.

Źródło: www.blog.ey.pl

Niższe składki do PPK dla mniej zarabiających


Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawiony projekt ustawy o PPK, który uwzględnia wiele postulatów zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych. Są wśród nich obniżenie składki do 0,5 proc. dla osób zarabiających miesięcznie poniżej 2100 zł, czy dopuszczenie do tworzenia PPK powszechnych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń na życie.

Źródło: www.blog.ey.pl

RODO nie zabroni ZUS-owi przeglądać Facebooka płatników


Rozpoczęcie stosowania RODO nie ograniczy uprawnień ZUS do śledzenia profilu płatnika na portalu społecznościowym w celu sprawdzenia, czy naprawdę przebywa on na zwolnieniu z powodu choroby.  W towarzyszącym tekstowi wywiadzie („Zawsze sprawę może rozstrzygnąć sąd”, DGP, 24 maja 2018, str. D1) Monika Krasińska – dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO – wskazuje, […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Najmniejsi podatnicy unikną składek, ale nie PIT


Konstytucja Biznesu wprowadziła do polskiego prawa gospodarczego tzw. działalność nierejestrowaną. Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną nie są objęte obowiązkiem płacenia składek ZUS, ich dochody podlegają jednak opodatkowaniu PIT (jako tzw. dochody z innych źródeł). Podobnie osoby takie – w zakresie wymaganym przepisami o podatku od towarów i usług – muszą posiadać kasę fiskalną. Mogą jednak […]

Źródło: www.blog.ey.pl

ZUS nakłada składki, skarbówka chce podatku


Nowa praktyka ZUS i organów podatkowych stwarza istotne ryzyko zarówno dla firm, które starały się obniżyć koszty pracy przez przenoszenie zatrudnionych na inne umowy, jak i dla ich pracowników. Z jednej bowiem strony ZUS nalicza tym podmiotom zaległe składnik, z drugiej zaś – fiskus interpretuje zapłatę przez zatrudniającego zaległych składek jako przychód po stronie zatrudnionego. […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Decydują dokumenty, a nie urzędnik


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił – oczekiwane od dawna przez m.in. branżę transportową – kryteria dla wniosków w sprawie otrzymania tzw. zaświadczenia A1 dla pracowników z państw trzecich. ZUS nie będzie już zatem ustalał centrum interesów życiowych pracownika. Jak komentuje Jan Buczek z Zrzeszania Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce „nowe zasady w naszej wstępnej ocenie powinny […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Pracownik musi być ubezpieczony w UE


W przypadku odmowy wydania przez ZUS zaświadczenia potwierdzającego prawo pracownika do podlegania polskiemu ubezpieczeniu, na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia go do instytucji zagranicznej. Jak bowiem zaznaczył w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r. (II UK 150/17, II UK 241/17) sędzia SN Zbigniew Myszkowski, „negatywne decyzje ZUS powinny trafiać do zagranicznych odpowiedników, żeby […]

Źródło: www.blog.ey.pl

Bez składek za cudzych pracowników


Polska firma, która planuje zawarcie z przedsiębiorstwem z Bangladeszu umowy na roboty budowlane, nie będzie musiała odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne za obywateli Bangladeszu, zatrudnionych przez tego kontrahenta – wynika z interpretacji ZUS (WPI 200000/43/138/2018). Przesądza o tym okoliczność, że polska spółka nie zamierza zawrzeć umów o pracę lub cywilnoprawnych z pracownikami podmiotu bangladeskiego.

Tagi: Firma, ZUS, Umowy
Źródło: www.blog.ey.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami