Księgowość i Podatki > Oszczędności podatkowe  RSS
Kwalifikacja podatkowa zapewniania noclegów zleceniobiorcom przez agencję pracy tymczasowej

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w zakresie stosowania rozróżnienia w kontekście źródła przychodów, w przypadku zapewniania przez pracodawcę noclegów pracownikom i zleceniobiorcom.

Źródło: www.taxonline.pl

Sposób ustalenia proporcji wartości zadłużenia do kapitału własnego, w sytuacji pożyczek udzielanych oddziałowi zagranicznej spółki

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że nie można zgodzić się z argumentacją spółki, która zmierza do określenia wartości zadłużenia dla oddziału (zakładu) i odniesienia wartości tego zadłużenia do wartości kapitału własnego jednostki macierzystej.

Tagi: PIT, Spółki
Źródło: www.taxonline.pl

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do działalności twórczej

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów podatkowych do części wynagrodzenia związanej z pracą twórczą pracownika.

Źródło: www.taxonline.pl

Opłaty transakcyjne pobierane przez pośredników sprzedających bilety na przewóz osób i działających na zasadzie agencyjnej są częścią wynagrodzenia za świadczenie złożone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że świadczenie złożone, które nabywają klienci, powinno być opodatkowane w sposób jednolity, w szczególności wszystkie jego elementy składowe powinny być objęte taką samą stawką podatku VAT.

Źródło: www.taxonline.pl

Wydatki na know-how nieobjęte ograniczeniem dla usług niematerialnych

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie praw korzystania z marki oraz know-how stanowią koszty objęte ograniczeniem z art. 15e ustawy o CIT.

Tagi: CIT, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Opodatkowanie zysków kapitałowych wypracowanych przez spółkę przekształconą

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiocie opodatkowania zysków wypracowanych przez spółkę przekształconą i przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy do dnia 31 grudnia 2014 r., jeżeli przekształcenie nastąpiło po tej dacie.

Tagi: PIT
Źródło: www.taxonline.pl

Przychodu z dywidend nie uwzględnia się w proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy przychody z tytułu dywidend należy uwzględniać w kalkulacji dla potrzeb proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2 i 2b ustawy o CIT.

Tagi: CIT, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Przechowywanie papierów wartościowych a zwolnienie z VAT

#zrodlo
WSA w Warszawie 25 października 2018 r. wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 122/18), zgodnie z którym usługa otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych / rachunków zbiorczych, na których ewidencjonowane są instrumenty finansowe w formie zdematerializowanej, nie korzysta ze zwolnienia z VAT, w szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT.

Tagi: VAT, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Zniesienia górnego limitu składek na ZUS nie będzie. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności ustawy z Konstytucją RP

#zrodlo
14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał oczekiwany długo wyrok w zakresie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem Trybunału, ustawa zmieniająca narusza Konstytucję RP, co oznacza, że od 1 stycznia 2019 r. nie nastąpi planowane zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego nie płaci się składek.

Źródło: www.taxonline.pl

Podatkowe Espresso 39/2018

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Odniesienia z art. 16 ustawy o CIT zawierające zwrot spółka, należy odnosić do spółki macierzystej a nie tylko do jej oddziału; [Express podatkowy] Koszty zakwaterowania zleceniobiorców będą stanowiły dla nich przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT; Nie ma obowiązku prowadzenia kilku ewidencji w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej SSE; Aby dotacja była uwzględniona w podstawie opodatkowania musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy nią a ceną za usługę; [Legislacja] Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Zniesienia limitu składek na ZUS nie będzie; [PwC w mediach] Zmiany w VAT - dobre i złe.

Źródło: www.taxonline.pl

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych przez spółkę świadczącą usługi krótkotrwałego wynajmowania apartamentów

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że świadczone usługi krótkotrwałego zakwaterowania należy uznać za usługi hotelowe, a te z kolei stanowią niewątpliwie usługi turystyczne.

Źródło: www.taxonline.pl

Możliwość zaliczenia przez wspólnika spółki komandytowej do kosztów podatkowych wydatków na świadczone przez siebie usługi na rzecz spółki

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie prawa wspólnika spółki komandytowej do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi, które spółka nabywa od tego wspólnika.

Tagi: Spółki
Źródło: www.taxonline.pl

Koszty podatkowe z odpłatnego zbycia akcji nabytych w wyniku zamiany

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia posiadanych przez podatniczkę akcji nabytych na skutek zamiany (konsolidacji).

Tagi: Akcje, Podatki
Źródło: www.taxonline.pl

Opodatkowanie PIT wynagrodzeń i zwrotów wydatków wypłacanych syndykom nieprowadzącym działalności gospodarczej

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika PIT leżących po stronie sądu rejonowego w związku z wypłacaniem wynagrodzeń należnych syndykom.

Tagi: PIT
Źródło: www.taxonline.pl

Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością w zakresie usług transportowych

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że ustawa podatkowa nie daje podstaw do różnicowania odpowiedzialności odszkodowawczej w zależności od tego, czy oparta jest na zasadzie ryzyka, czy na zasadzie winy.

Źródło: www.taxonline.pl

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: Zniesienie limitu składek ZUS

#zrodlo
W dniu 14 listopada na posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa znosząca limit 30-krotności składek ZUS jest niekonstytucyjna.

Źródło: www.taxonline.pl

Obowiązek prowadzenia kilku ewidencji w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej SSE

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że brak jest podstaw do wywodzenia obowiązku odrębnego ustalania osiągniętego dochodu w odniesieniu do każdego z zezwoleń.

Tagi: Dochody
Źródło: www.taxonline.pl

Kwalifikacja na gruncie u.p.o.l. kontenerów przenośnych w świetle nowej definicji obiektu budowlanego zawartej w przepisach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Prawo budowlane

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że z definicji obiektu budowlanego, zawartej w przepisach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Prawo budowlane wynika, że przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Źródło: www.taxonline.pl

Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia na rzecz podatnika zagranicznego posiadającego polski NIP

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie zgodności z przepisami ustawy o VAT korekty faktury wystawionej na spółkę singapurską, w związku z identyfikacją miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: www.taxonline.pl

Możliwość wyłączenia opłat za korzystanie z praw własności przemysłowej z limitu kosztów dla wartości niematerialnych i prawnych

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie uznania opłat związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt ustawy o CIT.

Tagi: CIT, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami