Księgowość i Podatki > Oszczędności podatkowe  RSS
Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków spółki będących konsekwencją uzyskania przez wierzyciela wyroku ze skargi paulińskiej

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszenie wydatków za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym.

Źródło: www.taxonline.pl

Ustalenie przychodu z tytułu odsetek wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wbrew stanowisku spółki, zasądzenie kwoty stanowiącej równowartość czynszu dzierżawnego jest niczym innym jak odszkodowaniem.

Źródło: www.taxonline.pl

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku zawieszenia lub likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy działalność jest o tym samym czy innym profilu , powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej.

Tagi: Podatki
Źródło: www.taxonline.pl

Podatkowe Espresso 2/2019

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Warunki objęcia przez umowę o rozbiórkę odpłatnego świadczenia usług oraz odpłatnej dostawy towarów; [Express podatkowy] Opodatkowanie PIT sprzedaży kamienicy wykorzystywanej jako hotel; Brak obowiązku poboru podatku u źródła od kwoty partycypacji uzyskanej od niemieckiego partycypanta; Brak zwolnienia z VAT usług w zakresie realizowania transakcji w bankomatach; [Legislacja] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków; [PwC w prasie] Licencja na oprogramowanie konsekwentnie z limitem.

Tagi: Podatki, VAT, PIT, BOR
Źródło: www.taxonline.pl

Projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego – zaostrzenie kar za przestępstwa skarbowe

#zrodlo
W dniu 9 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego. Nowy projekt wpisuje się w dotychczasową politykę ogólnego zwiększenia represyjności systemu fiskalnego, którego przejawem było m.in. poszerzenie uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej w ściganiu przestępstw podatkowych, wprowadzenie zmian do kodeksu karnego (w tym zwłaszcza tzw. zbrodni vatowskiej), a wreszcie wniesienie w ostatnim czasie do Sejmu ustawy o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych pod groźbą kary.

Źródło: www.taxonline.pl

Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków spółki będących konsekwencją uzyskania przez wierzyciela wyroku ze skargi paulińskiej w stosunku do nieruchomości wniesionych do spółki aportem przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszenie wydatków za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym.

Koszty opłat z tytułu licencji znaku towarowego kosztem podatkowym

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu licencji na używanie znaku towarowego stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy te koszty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika w pełnej wysokości.

Źródło: www.taxonline.pl

Uznania spółki maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że pojęcie "udział" w świetle art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT należy rozumieć szerzej niż wynika to z kontekstu, w jakim zwrot ten jest wykorzystywany w kodeksie spółek handlowych. Chodzi tu mianowicie o każdy określony poziom zaangażowania kapitałowego polskiego podatnika w zagranicznej spółce, którego osiągnięcie oznacza, że podatnik wywierać będzie istotny wpływ na funkcjonowanie tej spółki.

Źródło: www.taxonline.pl

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie przychodem podatkowym

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że kwota pieniężna otrzymana przez spółkę od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody nie może być uznana za pożytek, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, ponieważ stanowi ona odszkodowanie będące wykonaniem świadczenia z umowy ubezpieczenia, a nie zwrot wydatków poniesionych przez spółkę, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: www.taxonline.pl

Rewolucyjne zmiany w sprawozdawczości w zakresie magazynowania oraz przekazywania odpadów

#zrodlo
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, które będą miały na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami. Powyższe przewiduje projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, którego rządowy etap procesu legislacyjnego zbliża się ku końcowi.

Tagi: PiS, Ustawy
Źródło: www.taxonline.pl

Opłata licencyjna za korzystanie z know-how

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie ustalenia, czy koszty wynagrodzenia (opłata licencyjna za korzystanie z know-how) należnego podmiotowi powiązanemu podlegają ograniczeniom określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Źródło: www.taxonline.pl

Stawki podatku przy świadczeniu usługi gastronomicznej (kompleksowej) oraz sposobu ewidencjonowania jej na paragonie fiskalnym

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której wskazał, że sprzedaż burgerów na wynos wraz z kosztem opakowania i dowozu należy traktować jako usługę kompleksową i stosować obniżoną stawkę VAT 8%. Taką sprzedaż powinno się ewidencjonować w jednej pozycji na paragonie.

Tagi: Podatki, VAT
Źródło: www.taxonline.pl

Obowiązek prowadzenia rejestru w zakresie dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych

#zrodlo
Jeśli spółka nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, to nie ma podstaw, aby nakładać na nią obowiązki prowadzenia rejestru.

Źródło: www.taxonline.pl

Projekt objaśnień w sprawie informacji o schematach podatkowych (MDR) – obowiązek posiadania procedury wewnętrznej

#zrodlo
21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień („Projekt objaśnień”) do przepisów dotyczących wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Z Projektu objaśnień wynika, że obowiązek posiadania tzw. wewnętrznej procedury będzie ciążył nie tylko na spółkach doradztwa podatkowego.

Źródło: www.taxonline.pl

Usługi notarialne mogą być refakturowane przez kancelarię prawną

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi notarialne mogą być refakturowane na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Źródło: www.taxonline.pl

Podatkowe Espresso 1/2019

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] NSA - Obowiązek uwzględniania przez organ przepisów prawa unijnego przy wydawaniu interpretacji; [Express podatkowy] Uznanie spółki maltańskiej i cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną; Zakres przedmiotowy pojęcia dochodów uzyskanych na terytorium Polski na gruncie CIT; Miejsce opodatkowania VAT usług magazynowania, pakowania i konfekcjonowania nabywanych w Polsce przez spółkę niemiecką; [Legislacja] Ministerstwo Finansów – Projekt interpretacji ogólnej w zakresie 50% kosztów autorskich.

Źródło: www.taxonline.pl

Zakres przedmiotowy pojęcia „dochody uzyskane na terytorium Polski”

#zrodlo
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał, że podmioty, które nie posiadają w Polsce siedziby lub zakładu (oddziału), a świadczą na rzecz polskiej spółki usługi niematerialne poza granicami Polski, obciąża ograniczony obowiązek podatkowy. Spółka wypłacając zagranicznym kontrahentom wynagrodzenie za tego rodzaju usługi zobowiązana jest do potrącenia podatku u źródła.

Źródło: www.taxonline.pl

Dokumentowanie rezydencji podatkowej audytorów za pomocą elektronicznych certyfikatów rezydencji

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie określenia formy w jakiej mogą zostać otrzymane certyfikaty rezydencji kontrahentów.

Tagi: AUD
Źródło: www.taxonline.pl

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki niemieckiej nabywającej od polskiego usługodawcy usługi magazynowania, pakowania i konfekcjonowania

#zrodlo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że nabycie w Polsce przez niemiecką spółkę produkcyjną usługi pakowania, konfekcjonowania i przechowywania obuwia od polskiej spółki, nie będzie stanowiło stałego miejsca prowadzenia działalności spółki niemieckiej.

Źródło: www.taxonline.pl

Odpłatne zbycie nieruchomości w PIT

#zrodlo
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny.

Źródło: www.taxonline.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami